MarxFemConferece 2023 – nabór abstraktów

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na

Międzynarodową Konferencję Feminizmu Marksistowskiego:

Ciało, praca i opieka we współczesnym kapitalizmie cyfrowym

Wprowadzenie:

Idea Międzynarodowej Konferencji Feminizmu Marksistowskiego powstała w feministycznej sekcji berlińskiego Instytutu Teorii Krytycznej (InkriT) skupionego wokół niemieckiej socjolożki i filozofki, prof. FriggiHaug, i jest nadal rozwijana. Pierwsza konferencja odbyła się w Berlinie w 2015 roku, kolejna – w Wiedniu w 2016, potem – w Lund w 2018 roku, a ostatnia – online z przyczyn pandemicznych – nadawana była z Kraju Basków w 2021 roku. Piąta konferencja feminizmu marksistowskiego odbędzie się w Warszawie w dniach 16-18 listopada 2023 roku. Organizatorkami są: transform! europe EUPF https://www.transform-network.net, Fundacja Róży Luksemburg https://www.rosalux.de/en/  oraz Fundacja Naprzód http://fundacja-naprzod.pl/.

Zobacz też: „13 tez feminizmu marksistowskiego”FriggiHaug:

http://fundacja-naprzod.pl/phocadownload/argumenty%204.pdf

Opis konferencji:

W świecie po pandemii Covid-19, dodatkowo wstrząsanym rosnącą prekarnością i konfliktami zbrojnymi, relacje płci oraz walki pracownicze przybierają coraz ostrzejszą, czasem wręcz radykalną postać. Narastająca niepewność wiąże się z przerzucaniem odpowiedzialności za coraz większą część pracy opiekuńczej na te osoby, które są nią tradycyjnie najbardziej obciążone: kobiety, migrantki i osoby ubogie. Od lat dziewięćdziesiątych prekaryzacja rynku pracy, wzmacniana przez rzekomo post-polityczne narracje, prowadzi do rozmontowywania instytucjonalnych systemów opieki i ochrony zdrowia, przerzucając pełnione przez nie dotąd funkcje na zewnętrzne, nieformalne sieci lub też na przeciążone jednostki. Całkiem niedawne doświadczenie lockdown-u dodatkowo zwiększyło i tak jużznaczący potencjał finansowy globalnych korporacji opartych na technologiach cyfrowych, czyniąc z nich element naszej codzienności oraz centrum kapitalistycznej produkcji. Utrzymujący się od lat reżim europejskich systemów granicznych oraz agresja Rosji na Ukrainę intensyfikują poczucie niepewności i utraty praw. Aktualny backlash, z jego ruchami anty-genderowymi i faszystowskimi tendencjami w zwalczaniu praw kobiet i mniejszości, cofa nas o całe dekady, zagrażając nam oraz przyszłym pokoleniom. W tych procesach krytyczna analiza feministyczna i poszukiwanie rozwiązań stają się koniecznym elementem diagnozowaniaproblemów społecznych i reagowania na nie, przyczyniając się do zrozumienia w dużej mierze niewidocznych przemian oraz umożliwiając artykulację nowych wyzwań, a także nowych form oporu. W trakcie naszej konferencji chcemy zastanowić się nad feministycznymi odpowiedziami na aktualny kryzys, proponowanymi tak w polu teorii, jak też polityki oraz w kulturze i sztuce.

Zakres tematyczny konferencji:

  1. Formy opieki i reprodukcji w społeczeństwach neoliberalnych: wyzysk pracy reprodukcyjnej i siła miłości. Reprodukcyjne (nie)sprawiedliwości: prawa, technologie (surogacja, in vitro, adopcja etc.), „strajki reprodukcyjne”, środowisko a natalność, prawa osób LGBTQIA+, migracje, niepełnosprawności a polityki państw narodowych.
  2. Współczesne kapitalizmy: cyfryzacja, prekaryzacja, eksternalizacja pracy opiekuńczej oraz produkcji; katastrofa klimatyczna, przemysły nadzoru i granic. Ciało jako towar i pole bitwy: wyzysk, przemoc, biotechnologie.
  3. Ochrona zdrowia i opieka nad osobami starszymi w świecie po pandemii. Prywatyzacja usług ochrony zdrowia.
  4. Czy intersekcjonalność wystarczy? Aktualność „13 tez feminizmu marksistowskiego”; rasa-klasa-płeć w perspektywie współczesnego feminizmu marksistowskiego.
  5. Kobiety w konfliktach zbrojnych: zapomniane przestrogi Róży Luksemburg, wymiary przemocy; front domowy oraz pole bitwy; fundamentalistyczne przejęcia. Formy i strategie współczesnego oporu: Międzynarodowy Strajk Kobiet, sieci wsparcia i solidarności uchodźcze, związki zawodowe jako rodzaj aktywizmu i polityki.

Udział w naszej konferencji jest nieodpłatny. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń indywidualnych oraz propozycji paneli. Zachęcamy też do przysyłania literackich i artystycznych interwencji praktycznych i/lub teoretycznych.

Postaramy się pokryć część kosztów prelegentów (podróż i zakwaterowanie). Prosimy o zasygnalizowanie zainteresowania takim wsparciem w swojej propozycji wystąpienia/panelu.

Prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień/paneli w języku angielskim (nie więcej niż 300 słów + krótkie bio/afiliacja) do 31 stycznia 2023 roku na adres: apps@marxfemconference.com

Komitet Naukowy Konferencji:

Heidi Ambrosch (transform!europe, Wiedeń)

Elena Beloki (Iratzar Foundation – Fundacja „Przebudzenie”, Kraj Basków)

Agata Czarnacka (Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej, Warszawa

Tomasz Kitliński (FreieUniversitat, Berlin; Warszawa)

Zofia Łapniewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Ewa Majewska – Przewodnicząca

Agnieszka Mrozik (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Katarzyna Rakowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Do 31 marca 2023 roku poinformujemy o naszych decyzjach, a 15 maja 2023 roku ogłosimy program konferencji.

Więcej informacji:

https://marxfemconference.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close